tel. 32 307 26 27 tel. kom. 790 610 775

Przedawnienie roszczeń, co warto wiedzieć

Ustawowe terminy przedawnienia roszczeń dążą do wyważenia interesów wierzyciela i dłużnika1. W przypadku przedawnienia roszczeń dłużnik nie ma obowiązku spłacić należności wierzycielowi. Od chwili, gdy dochodzenie roszczenia staje się możliwe (chwila wymagalności roszczenia) rozpoczyna bieg przedawnienie roszczeń. Znaczenie ma również zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia.
Zgodnie z kodeksem cywilnym, zawieszenie biegu przedawnienia dotyczy:

  • roszczeń przysługujcych dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
  • roszczeń przysługujących osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
  • roszczeń przysługujących jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;
  • roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody2.
Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje oraz wszczęcie mediacji3. Co ważne, po każdym przerwaniu przedawnienia – biegnie ono na nowo.
Przedawnieniu ulegają jedynie roszczenia majątkowe. Wskazuje się przy tym, że regulacja ustawowa przewiduje pewne wyjątki.
Chcesz sprawdzić czy upłynął termin przedawnienia? Nie masz czasu na analizę wszystkich dokumentów? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszą kancelaria adwokacka katowice - skuteczny adwokat katowice Tomasz Piróg.

Eksmisja
Poczyniłeś nakłady? Jak uzyskać ich zwrot?
Naprawienie szkody, przyczynienie się.
Klauzule niedozwolone w umowach.
Czyny niedozwolone.
Zadatek.
Kary umowne.
Odstąpienie od umowy wzajemnej zastrzeżone w umowie.
Skarga pauliańska tj. ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
Rękojmia, a gwarancja - jakie są różnice.
Bezpodstawne wzbogacenie, a świadczenie nienależne.


Pożyczyłeś pieniądze? Chcesz je odzyskać?
Co powinieneś wiedzieć o umowie najmu.
Nie otrzymałeś spadku? Czym jest zachowek i komu przysługuje?
Uregulowania dotyczące renty w kodeksie cywilnym.
Co lepsze – umowa zlecenia czy o dzieło?
Jak przebiega procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są jej skutki?
Postępowanie spadkowe - jak nabyć spadek? Kto odpowiada za długi spadkowe?
Przedawnienie roszczeń, co warto wiedzieć.
Zasiedzenie nieruchomości – wszystko co powinieneś wiedzieć.
Służebność – jej cel oraz rodzaje.
Wady oświadczenia woli.