tel. 32 307 26 27 tel. kom. 790 610 775

Odpowiedzialność materialna

Pracownik za wyrządzoną szkodę w mieniu pracodawcy, wskutek zawinionego naruszenia ciążących na nim obowiązków pracowniczych polega odpowiedzialności materialnej. Odpowiedzialność pracownika rodzi za sobą obowiązek zapłaty odszkodowania pieniężnego. Jeżeli pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą niedojdzie do porozumienia co do sposobu naprawienia szkody, pracodawca ma prawo dochodzić odszkodowania na drodze postepowania sądowego. Ochrona prawna pracownika nie pozwala pracodawcy na potrącenie z wynagrodzenia bez zgody pracownika. Aby móc mówić o szkodzie pracodawcy, muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki: bezprawność zachowania pracownika – polegająca na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków pracowniczych, wina jeżeli jest nieumyślna, to pracownik odpowiada w stopniu ograniczonym, szkoda tj. uszczerbek w majątku pracodawcy, który nie nastąpiłby gdyby pracownik nie naruszył obowiązków, związek przyczynowy stanowiący, iż pracownik odpowiada za następstwa działania lub zaniechania, z którego powstała szkoda.

Odpowiedzialność pracownika może zostać wyłączona jeżeli pracodawca lub inna osoba przyczyni się do powstania szkody, jednak wyłączenie to następuje do wysokości w jakiej miało miejsce przyczynienie. Pracownik ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody, jeżeli ta powstała w wyniku jego umyślnego działania, natomiast jeżeli pracownik działał nieumyślnie, to wysokość odszkodowania zostaje ograniczona do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. 1 Zapraszam adwokat Tomasz Piróg.

Dyskryminacja w pracy? Mobbing?

Odpowiedzialność materialna.

Czy znasz wszystkie aspekty pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub w niedziele i święta?

Rozwiązanie umowy o pracę.

Wypadek przy pracy.

Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy.

Zakaz konkurencji.