tel. 32 307 26 27 tel. kom. 790 610 775

Rozwiązanie umowy o pracę

Umowę o prace na podstawie art. 30 kodeksu pracy1 można rozwiązać poprzez:

  • porozumienie stron, oznacza to zawarcie umowy rozwiązującej stosunek pracy,
  • oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia, jest to jednostronne oświadczenie woli pracownika lub pracodawcy, którego konsekwencja jest ustanie stosunku pracy, po upływie określonego terminu,
  • oświadczenie jednej ze stron bez zachowania określonego okresu wypowiedzenia jest to wypowiedzenie dyscyplinarne w wyniku którego następuje rozwiązanie umowy o prace z chwilą dojścia wiadomości do pracownika w taki sposób, że mógł się zapoznać z jej treścią lub z datą wskazaną przez pracodawcę,
  • z upływem czasu na jaki została zawarta.2

Dyskryminacja w pracy? Mobbing?

Odpowiedzialność materialna.

Czy znasz wszystkie aspekty pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub w niedziele i święta?

Rozwiązanie umowy o pracę.

Wypadek przy pracy.

Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy.

Zakaz konkurencji.