tel. 32 307 26 27 tel. kom. 790 610 775

Wypadek przy pracy

Nieoczekiwane zdarzenie, w wyniku którego ulega pogorszeniu stan zdrowia pracownika lub jego śmierć albo uszczerbek w jego mieniu to wypadek przy pracy. Zdarzenie to jest losowe, niepożądane, nieoczekiwane, nagłe, powstaje z przyczyn zewnętrznych i nastąpiło w związku z pracą. Oznacza to:

  • wykonywanie przez pracownika poleceń przełożonych.
  • wykonywanie przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez jego polecenia,
  • pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem pełnienia obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
art. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej 1 przyznaje osobom, które uległy powyżej opisanemu wypadkowi, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, rentę rodzinną, dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny, lub pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Natomiast wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest to nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przyczynami zewnętrznymi i miało miejsce w drodze do lub z miejsca świadczenia pracy. Jednak droga ta musi być droga najkrótszą i nie może być przerwana. Istnieje jednak pewne odstępstwo od ostatniej reguły, które polega na tym, że jeżeli w drodze do pracy nastąpi przerwa, która jest życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, to wypadek w jej trakcie jest uznawany za wypadek przy pracy. To samo dotyczy sytuacji, kiedy droga do pracy lub z pracy nie jest drogą najkrótszą, ale jest uzasadniona korzystnymi względami komunikacyjnymi.

Jako wypadek z lub do pracy jest również traktowana droga z lub do miejsca innego zatrudnienia oraz miejsca zwykłego spożywania posiłków i odbywania nauki zawodu lub studiów.

W przypadku każdego incydentu mającego powyżej opisany charakter zgłoś się do ZUS o wydanie Karty Wypadku celem uzyskania jak najkorzystniejszego świadczenia, które zrekompensuje skutki wypadku i pomoże Ci powrócić do zdrowia.2

Dyskryminacja w pracy? Mobbing?

Odpowiedzialność materialna.

Czy znasz wszystkie aspekty pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub w niedziele i święta?

Rozwiązanie umowy o pracę.

Wypadek przy pracy.

Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy.

Zakaz konkurencji.