tel. 32 307 26 27 tel. kom. 790 610 775

Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji może zostać uregulowany w umowie o pracę lub też może być uregulowany w osobnej umowie. Zakaz ten oznacza, iż pracownik w trakcie obowiązywania umowy o pracę z danym pracodawcą lub w określonym czasie po jej rozwiązaniu, nie może bez zgody swojego pracodawcy, prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy dla innego podmiotu prowadzącego taką samą działalność. Warto zwrócić uwagę, iż w przypadku gdy pracownik ma dostęp do ważnych informacji, który ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę warto rozszerzyć zakres zakazu na określony czas po zakończeniu trwania umowy. Wówczas pracownikowi przysługuje prawo do odszkodowania, które nie może być mniejsze od 25% utraconego wynagrodzenia miesięcznie przez pracownika.1 Uregulowania te muszą być sporządzone na piśmie, w przeciwnym wypadku nie działają one z mocy prawa. Pracodawca ma prawo dochodzić odszkodowania od pracownika, który narusza taki zakaz, ponadto może zwolnić pracownika. Określenie działalności konkurencyjnej, to czynności zawodowe, zarobkowe podejmowane na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej jako pracownik, zleceniobiorca. Czynności te muszą pokrywać się, przynajmniej częściowo, z zakresem działalności świadczonej przez pracodawcę. Przedmiotowa umowa powinna określać działalność zakazaną, jej rodzaje oraz terytorium obejmujące zakaz.2

Dyskryminacja w pracy? Mobbing?

Odpowiedzialność materialna.

Czy znasz wszystkie aspekty pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub w niedziele i święta?

Rozwiązanie umowy o pracę.

Wypadek przy pracy.

Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy.

Zakaz konkurencji.