tel. 32 307 26 27 tel. kom. 790 610 775

Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy

Choroba uniemożliwiająca podjęcie pracy zabiera prawo do otrzymania wynagrodzenia, za pracę wykonaną. W miejsce utraconego zarobku został powołany zasiłek chorobowy, który łagodzi skutki powstałej niezdolności do pracy. Prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje pracownikowi, który świadczył pracę pomimo zwolnienia lekarskiego. Natomiast przysługuje wtedy pracownikowi wynagrodzenie za wykonaną pracę1. Czas przebyty w ubezpieczeniu uzależnia prawo do nabycia przedmiotowego zasiłku, jest to tak zwana karencja ubezpieczeniowa. Ubezpieczony z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nabywa prawo do zasiłku chorobowego dopiero po upływie trzydziestu dni ubezpieczenia, które trwało nieprzerwalnie. Natomiast w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia okres ten wynosi dni dziewięćdziesiąt. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi: 100 % podstawy wymiaru, w tym za okres pobytu w szpitalu, jeżeli niezdolność do pracy została wywołana: wypadkiem w drodze do lub z pracy, potrzebą poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz przypadła na okres ciąży. Mniejszy wymiar 80% podstawy wymiaru wynosi zasiłek chorobowy w trakcie zwykłej choroby pracownika (np. grypy). Natomiast najmniejszy wymiar świadczenia tj. 70 % przysługuje pracownikowi za okres pobytu w szpitalu.2

Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane pracownikowi, który po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego nadal nie jest zdolny do świadczenia pracy, a jego dalsze leczenie lub rehabilitacja przywrócą mu zdolność do podjęcia pracy. Lekarz orzecznik ZUS wydaje opinię, która stanowi podstawę do wydania decyzji w tym zakresie. Pobierać świadczenie rehabilitacyjne można najdłużej przez okres 12 miesięcy. Decyzja w sprawie przyznania zasiłku może być odnawialna w zakresie przewidzianego maksymalnego czasu pobierania. Jednak świadczenie musi dotyczyć tej samej choroby i być pobierane nieprzerwalnie. Wysokość świadczenia wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy, a później 75% tej podstawy. Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne jest pobierane w trakcie ciąży wynosi ono 100%.

Pracownik, który jest ubezpieczony i posiada zmniejszoną sprawność do pracy, a który miał obniżenie wynagrodzenia wynikające z poddania się rehabilitacji zawodowej w celu przyuczenia do określonej pracy lub w celu adaptacji przysługuje zasiłek wyrównawczy. Zasiłek ten przysługuje w trakcie trwania rehabilitacji, nie dłużej niż przez 24 miesiące. Istotną kwestią jest, aby taka osoba nie została uznana za niezdolną do pracy, ponieważ spowoduje to nieprzyznania zasiłku wyrównawczego.3

Zasiłek macierzyński przysługuje w miejsce utraconego zarobku spowodowanego ciążą, która uniemożliwia świadczenie pracy. Jego celem jest zapewnienie środków utrzymania pracownicy i jej dziecka. Zasiłek macierzyński przysługuje za okres: urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Okres wypłaty wynosi kolejno:

  • w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie – 20 tygodni,
  • w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie – 31 tygodni,
  • w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie – 33 tygodnie,
  • w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie – 35 tygodni,
  • w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci przy jednym porodzie – 37 tygodni.
Przed datą porodu przysługuje 6 tygodni urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego, natomiast po porodzie przysługuje urlop macierzyński i zasiłek niewykorzystany przed. Zasiłek opiekuńczy jest to świadczenie przysługujące osobie zwolnionej ze świadczenia pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. Zasiłek ten przysługuje w wymiarze:
  • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka jest sprawowana na rzecz zdrowego dziecka w wieku do lat 8 lub chorego dziecka do lat 14,
  • 14 dni w roku kalendarzowym, gdy opieka dotyczy dziecka w wieku ponad 14 lat, lub innego członka rodziny.
Powyżej przedstawione okresy zasiłkowe są niezależne od liczby dzieci lub innych członków rodziny. Natomiast nie są niezależne od siebie, okresy opieki się sumują. Sumowanie jest dokonywane w ramach roku kalendarzowego i okresu 60 dniowego. Limity nie przechodzą na kolejne lata w razie ich niewykorzystania.4

Dyskryminacja w pracy? Mobbing?

Odpowiedzialność materialna.

Czy znasz wszystkie aspekty pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub w niedziele i święta?

Rozwiązanie umowy o pracę.

Wypadek przy pracy.

Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy.

Zakaz konkurencji.