tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Kary umowne

Kara umowna jest to unormowane w art. 484 kodeksu cywilnego1 uregulowanie mające na celu zastąpienie odszkodowania, pełniące funkcję stymulacyjną i represyjną. Zastrzeżenie kary umownej ułatwia wierzycielowi realizację jego uprawnień z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wierzyciel może dochodzić zapłaty kary umownej niezależnie na wysokość poniesionej szkody. Oznacza to, iż jeżeli w umowie zastrzeżono kary umowne, a następnie wystąpią okoliczności jej zapłaty, dłużnik jest obowiązany do zapłaty określonej kwoty bezwzględnie i niezależnie od wykazania szkody.2

Ważnej jest, iż zastrzeżenie kary umownej rodzi ryzyko niepokrycia całkowitej wysokości powstałych strat jakie poniesie wierzyciel. Bowiem przepisy uniemożliwiają żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej3 Podkreślenia wymaga, iż jedynie tylko wtedy, gdy strony obok kary umownej w umowie zaznaczą możliwość dochodzenia odszkodowania, wierzyciel może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.4 Kara umowna zastrzeżona wraz z możliwością odszkodowania musi zostać zaliczona na poczet odszkodowania, w praktyce oznacza to, iż zasądzeniu podlega tylko odszkodowanie w wysokości przekraczającej karę umowną.5

Prowadzisz działalność gospodarcza, chcesz zastrzec kary umowne w umowie i nie wiesz jak to zrobić? Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka adwokata Tomasza Piróg w celu uzyskania niezbędnej pomocy. Zapraszamy!

1. Art.  484.  [Wysokość kary umownej a odszkodowanie]

§  1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.
§  2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

2. Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, wyd. II, wydanie internetowe

3. Zob. wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1981 r., IV CR 91/81, OSP 1982, z. 5, poz. 67

4. Zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 23 lipca 2013 r., V ACa 233/13, LEX nr 1362696

5. Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, wyd. II, wydanie internetowe

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Eksmisja
Poczyniłeś nakłady? Jak uzyskać ich zwrot?
Naprawienie szkody, przyczynienie się.
Klauzule niedozwolone w umowach.
Czyny niedozwolone.
Zadatek.
Kary umowne.
Skarga pauliańska tj. ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
Rękojmia, a gwarancja - jakie są różnice.
Bezpodstawne wzbogacenie, a świadczenie nienależne.


Pożyczyłeś pieniądze? Chcesz je odzyskać?
Co powinieneś wiedzieć o umowie najmu.
Nie otrzymałeś spadku? Czym jest zachowek i komu przysługuje?
Uregulowania dotyczące renty w kodeksie cywilnym.
Co lepsze – umowa zlecenia czy o dzieło?
Jak przebiega procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są jej skutki?
Postępowanie spadkowe - jak nabyć spadek? Kto odpowiada za długi spadkowe?
Zasiedzenie nieruchomości – wszystko co powinieneś wiedzieć.
Służebność – jej cel oraz rodzaje.
Wady oświadczenia woli.