tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Klauzule niedozwolone w umowach

Polskie prawo cywilne chroni konsumenta. Jednym ze sposobów ochrony jest wprowadzenie w regulacjach kodeksu cywilnego instytucji klauzul abuzywnych oraz ich przykładowego katalogu. Zgodnie z art. 3851 kodeksu cywilnego1 postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Zgodnie z powyższym, aby uznać postanowienia zawarte w umowie za niedozwolone, muszą one spełniać następujące warunki:

 • umowa musi być zawarta z konsumentem,
 • postanowienie umowy nie zostało uzgodnione indywidualnie,
 • postanowienie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco narusza jego interesy,
 • postanowienie sformułowane w sposób jednoznaczny nie dotyczy głównych świadczeń stron.

  Skutkiem podpisania umowy zawierającej klauzule abuzywne jest częściowa bezskuteczność, polegająca na tym, iż zapisy umowy, które zostały uznane za niedozwolone stają się bezskuteczne, natomiast w pozostałym zakresie umowa nadal jest wiążąca. Zgodnie z powyższym konsument nie jest związany zapisami umowy, które stanowią klauzule abuzywne. Przede wszystkim konsument nie musi występować do sądu o stwierdzenie abuzywność.2

  Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką adwokata Tomasza Piróg.

  . Art.  3851.  [Niedozwolone postanowienia umowne] §  1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. §  2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie. §  3. Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. §  4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.

  2.Rzetecka-Gil Agnieszka, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna, wydanie internetowe.

  Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

  Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

 • Eksmisja
  Poczyniłeś nakłady? Jak uzyskać ich zwrot?
  Naprawienie szkody, przyczynienie się.
  Klauzule niedozwolone w umowach.
  Czyny niedozwolone.
  Zadatek.
  Kary umowne.
  Skarga pauliańska tj. ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
  Rękojmia, a gwarancja - jakie są różnice.
  Bezpodstawne wzbogacenie, a świadczenie nienależne.


  Pożyczyłeś pieniądze? Chcesz je odzyskać?
  Co powinieneś wiedzieć o umowie najmu.
  Nie otrzymałeś spadku? Czym jest zachowek i komu przysługuje?
  Uregulowania dotyczące renty w kodeksie cywilnym.
  Co lepsze – umowa zlecenia czy o dzieło?
  Jak przebiega procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są jej skutki?
  Postępowanie spadkowe - jak nabyć spadek? Kto odpowiada za długi spadkowe?
  Zasiedzenie nieruchomości – wszystko co powinieneś wiedzieć.
  Służebność – jej cel oraz rodzaje.
  Wady oświadczenia woli.