tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Postępowanie spadkowe - jak nabyć spadek? Kto odpowiada za długi spadkowe

W chwili otwarcia spadku, jego nabycie przez spadkobiercę ma charakter tymczasowy1. Ustawa przyznaje trzy możliwości realizacji skutków prawnych, związanych z dziedziczeniem.
Spadkobierca może przyjąć spadek2:

  • bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste);
  • z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza);
  • bądź spadek odrzucić.
W przypadku pierwszego ze sposobów, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi zmarłej osoby bez organiczeń. Oznacza to, że osoba poprzez przyjęcie proste odpowiada za spłatę wszystkich długów zarówno z majątku, który odziedziczył po zmarłym jak również z całego swojego majątku.
Nabycie spadku z dobrodzejstwem inwentarza oznacza, że odpowiedzialność za długi zmarłego zostaje ograniczona do wartości odziedziczonego spadku.
Ostatnim sposobem jest odrzucenie spadku – spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności za długi i nie ma obowiązku ich spłacać3.
Podkreślić należy, iż spadkobierca ma 6 miesięcy na złożenie stosownego oświadczenia4. Po upływie powyższego terminu, brak oświadczenia jest równoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Milczenie spadkobiercy prowadzi do nabycia spadku, nawet bez jego woli5.
W skład długów spadkowych wchodzą zobowiązania powstałe przed śmiercią spadkodawcy, jak również powstałe w wyniku śmierci (m.in. koszty postępowania spadkowego, koszty pogrzebu).
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powołany spadkobierca może (pod warunkiem pełnej zdolności do czynności prawnych) złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.
Działu spadku można dokonać w każdym czasie. Wyróżnia się dwa sposoby dokonania działu spadku:
  • na mocy umowy zawartej pomiędzy wszystkimi spadkobiercami (umowa pozasądowa, ugoda sądowa zawarta w postępowaniu pojednawczym, ugoda sądowa zawarta przed sądem polubownym, ugoda sądowa zawarta w postępowaniu nieprocesowym);
  • na mocy orzeczenia sądu, na wniosek któregokolwiek ze spadkobierców6.
Chcesz przyjąć spadek bez długów czy też podzielić go na drodze sądowej? Potrzebujesz pomocy prawnej? Zapraszam do kontaktu - skuteczny adwokat Tomasz Piróg.

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Eksmisja
Poczyniłeś nakłady? Jak uzyskać ich zwrot?
Naprawienie szkody, przyczynienie się.
Klauzule niedozwolone w umowach.
Czyny niedozwolone.
Zadatek.
Kary umowne.
Skarga pauliańska tj. ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
Rękojmia, a gwarancja - jakie są różnice.
Bezpodstawne wzbogacenie, a świadczenie nienależne.


Pożyczyłeś pieniądze? Chcesz je odzyskać?
Co powinieneś wiedzieć o umowie najmu.
Nie otrzymałeś spadku? Czym jest zachowek i komu przysługuje?
Uregulowania dotyczące renty w kodeksie cywilnym.
Co lepsze – umowa zlecenia czy o dzieło?
Jak przebiega procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są jej skutki?
Postępowanie spadkowe - jak nabyć spadek? Kto odpowiada za długi spadkowe?
Zasiedzenie nieruchomości – wszystko co powinieneś wiedzieć.
Służebność – jej cel oraz rodzaje.
Wady oświadczenia woli.