Orzeczenie grzywny albo kary ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności.

Pierwsza z przesłanek zastosowania art.37 a k.k. jest taka, że ów przepis stosuje się jedynie tylko do przestępstw, co do których polska ustawa karna przewiduje wyłącznie karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą ośmiu lat. Drugą przesłanką stosowania omawianego przepisu jest to, aby kara wymierzona za dane przestępstwo, tj. kara pozbawienia wolności nie była surowsza od roku. Idąc dalej należy wskazać, iż sąd może (co wymaga tu podkreślenia nie musi) zamiast kary pozbawienia wolności ale tylko takiej, która nie jest surowsza od roku może orzec karę grzywny w wymiarze od 150 do 540 stawek albo karę ograniczenia wolności od czterech miesięcy do dwóch lat. Poza powyższym kara ograniczenia wolności może być orzeczona zarówno w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, jak i w postaci potrącenia z wynagrodzenia za pracę. Co również istotne zgodnie art. 37a §2 k.k. wyłącza się możliwość stosowania § 1 przedmiotowego przepisu co do konkretnej kategorii sprawców, a mianowicie nie stosuje się go do recydywy zwykłej oraz do sprawców, którzy popełniają przestępstwo, działając w zorganizowanej grupie albo związku mającycym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym, co więcej nie stosuje sę go także do sprawców przestępstwa z art. 178 a § 4 k.k. (dotyczy prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, kiedy to sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, art. 174, art. 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub dopuścił się on czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Art.  37a. Orzeczenie grzywny albo kary ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności.

§  1. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 4 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 150 stawek dziennych, w szczególności jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.
§  2. Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawców określonych w art. 64 § 1 lub do sprawców, którzy popełniają przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym i sprawców przestępstwa określonego w art. 178a § 4.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karnych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.