tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Intercyza. Ustroje majątkowe.

Relacje majątkowe pomiędzy małżonkami, to bardzo ważna i istotna kwestia. W Polsce najczęściej występującym ustrojem relacji majątkowej jest wspólność ustawowa. Polega ona na podziale majątku na trzy odrębne masy. Podział ten jest istotny dla kontrahentów, którzy zawierają umowy lub zobowiązania z małżonkami lub jednym z nich. Istotny jest również dla wierzycieli, którzy dochodzą swoich wierzytelności ze składników majątkowych przysługujących małżonkom. Ustawowa masa majątkowa to: majątek wspólny oraz majątki odrębne każdego z małżonków. Do pierwszej masy zaliczają się przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa przez każdego z małżonków wspólnie bądź osobno. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 311 określa majątek wspólny do którego wchodzą: pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego małżonka, dochody z majątku wspólnego oraz z majątku każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Natomiast art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje majątek osobisty każdego z małżonków:

przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
  • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
  • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
  • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
  • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
Małżonkowie mogą zawrzeć umowę o pełnej rozdzielności majątkowej tzw. intercyzę, która podpisana przed zawarciem związku małżeńskiego, sprawi, iż każdy z małżonków zachowa swój dotychczasowy majątek, natomiast przedmioty nabyte po zawarciu związku małżeńskiego będą stanowiły majątek osobisty, tego kto będzie stroną umowy.2

Powyższa krótka charakterystyka przedstawia tylko podstawowe rozróżnienie ustrojów majątkowych. Jeżeli jesteś zainteresowany powyższą tematyką, chcesz dowiedzieć się więcej lub uregulować swoją sytuację majątkową z małżonkiem, zapraszamy do kontaktu adwokat Tomasz Piróg.

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Postępowanie w sprawach nieletnich.

Adopcja, przysposobienie dziecka.

Alimenty dla dziecka, alimenty od byłego małżonka.

Najpierw separacja.

Intercyza. Ustroje majątkowe.

Władza rodzicielska.

Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa.

Kontakty z dzieckiem.

Niealimentacja.

KONWENCJA HASKA

Twoje dziecko zostało uprowadzone przez ojca/matkę do innego kraju?