tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Co lepsze – umowa zlecenia czy o dzieło

Umowa zlecenia oraz umowa o dzieło najczęściej dotyczą zobowiązania do świadczenia określonych usług lub zamówienia określonej usługi. Obie umowy uregulowane są w kodeksie cywilnym w księdze III– zobowiązania.
W celu świadczenia różnego rodzaju usług, często w zamian za ekwiwalent majątkowy wyodrębniono normatywnie umowę o dzieło. Współcześnie jest to typ umowy obejmujący odpłatne świadczenie usług określonego rodzaju1, mający charakter umowy wzajemnej, odpłatnej oraz dwustronnie zobowiązującej.
Czym róźni się umowa o dzieło od zlecenia? Umowa o dzieło to „umowa rezultatu”, tzn. przyjmujący zamówienie ma obowiązek poczynić starania, które w przyszłości mają doprowadzić do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu2.
Umowa zlecenia należy do umów z zakresu pośrednictwa. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie3. Umowa ta związana jest z obowiązkiem osobistego świadczenia, natomiast w umowie o dzieło najważniejsze jest osiągnięcie końcowego rezultatu, obowiązek osobistego wykonania dzieła ma podrzędne znaczenie.
Kolejną różnicą jest to, że umowa o dzieło jest odpłatna, natomiast umowa zlecenia może być nieodpłatna, brak wynagrodzenia musi wynikać z okoliczności lub samej umowy.
Warto podkreślić, że dla oceny stosunku prawnego należy badać cel oraz zgodny zamiar stron4. Nie ma znaczenia ani tytuł umowy ani jej nazwa. Zapraszam do kontaktu skuteczny adwokat Tomasz Piróg

10. Art. 627 kodeksu cywilnego, Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, wyd. II, opublikowano LEX 2014.
11. System prawa prywatnego, A. Brzozowski, t. 7, 2004, s. 327.
12. Art. 734 par. 1 kodeksu cywilnego.

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Eksmisja
Poczyniłeś nakłady? Jak uzyskać ich zwrot?
Naprawienie szkody, przyczynienie się.
Klauzule niedozwolone w umowach.
Czyny niedozwolone.
Zadatek.
Kary umowne.
Skarga pauliańska tj. ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
Rękojmia, a gwarancja - jakie są różnice.
Bezpodstawne wzbogacenie, a świadczenie nienależne.


Pożyczyłeś pieniądze? Chcesz je odzyskać?
Co powinieneś wiedzieć o umowie najmu.
Nie otrzymałeś spadku? Czym jest zachowek i komu przysługuje?
Uregulowania dotyczące renty w kodeksie cywilnym.
Co lepsze – umowa zlecenia czy o dzieło?
Jak przebiega procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są jej skutki?
Postępowanie spadkowe - jak nabyć spadek? Kto odpowiada za długi spadkowe?
Zasiedzenie nieruchomości – wszystko co powinieneś wiedzieć.
Służebność – jej cel oraz rodzaje.
Wady oświadczenia woli.