tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Naprawienie szkody, przyczynienie się. Adwokat Katowice

Przez wyrządzenie szkody należy rozumieć możliwość przypisania sprawcy winy. Pomiędzy sprawcą szkody a poszkodowanym powstaje stosunek zobowiązaniowy. Wierzycielowi (poszkodowanemu) przysługuje roszczenie naprawienia szkody poprzez żądanie przywrócenia stanu poprzedniego (np. naprawa uszkodzonej rzeczy) albo żądanie zapłaty odszkodowania (n równowartość wybitego okna).1 Wierzyciel ma prawo dokonać wyboru sposobu naprawienia szkody, poprzez pisemne oświadczenie złożone dłużnikowi (sprawcy szkody). Ustawodawca ogranicza możliwość wyboru świadczenia w dwóch przypadkach: gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe, a także gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest możliwe, ale pociąga za sobą nadmierne trudności lub koszty.2

Przywrócenie stanu poprzedniego polega na doprowadzeni dóbr i interesów poszkodowanego do stanu w jakim znajdowały się przed wyrządzeniem szkody. Oczywiście nie chodzi o stan identyczny, jednak rzecz ta winna odzyskać swoje walory użytkowe i estetyczne.3

Zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej za wyrządzoną szkodę polega na określeniu jej wysokości metodą różnicową. Wysokość odszkodowania powinna zostać ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania. W przypadku uszkodzenia rzeczy używanej, przy ustalaniu wysokości odszkodowania należy uwzględnić stopień jej zużycia.4

Wartość odszkodowania może zostać zmniejszona w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody.5 Zgodnie z art. 362 kodeksu cywilnego jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub jej zwiększenia, to obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu do stopnia winy obu stron.

Jeżeli miałeś wypadek, chcesz dochodzić odszkodowania i nie wiesz od czego zacząć? Jesteś w odpowiednim miejscu! Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką adwokata Tomasza Piróg.

1.Art. 363 Kodeksu cywilnego §  1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. §  2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili. 2.Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, wyd. II, wydanie internetowe 3.Zob. wyrok SN z dnia 19 lutego 2003 r., V CKN 1690/00, LEX nr 83828 4.Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, wyd. II, wydanie internetowe 5. Art.  362.  Kodeksu cywilnego Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Eksmisja
Poczyniłeś nakłady? Jak uzyskać ich zwrot?
Naprawienie szkody, przyczynienie się.
Klauzule niedozwolone w umowach.
Czyny niedozwolone.
Zadatek.
Kary umowne.
Skarga pauliańska tj. ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
Rękojmia, a gwarancja - jakie są różnice.
Bezpodstawne wzbogacenie, a świadczenie nienależne.


Pożyczyłeś pieniądze? Chcesz je odzyskać?
Co powinieneś wiedzieć o umowie najmu.
Nie otrzymałeś spadku? Czym jest zachowek i komu przysługuje?
Uregulowania dotyczące renty w kodeksie cywilnym.
Co lepsze – umowa zlecenia czy o dzieło?
Jak przebiega procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są jej skutki?
Postępowanie spadkowe - jak nabyć spadek? Kto odpowiada za długi spadkowe?
Zasiedzenie nieruchomości – wszystko co powinieneś wiedzieć.
Służebność – jej cel oraz rodzaje.
Wady oświadczenia woli.