Przestępstwo zgwałcenia z art. 197 kk.

Przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, chodzi tu o przestępstwo zgwałcenia zostało spenalizowane w polskiej ustawie karnej w art. 197 kk. Ów przepis ma na celu ochronę się wolności seksualnej zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Do omawianego przestępstwa dochodzi wówczas, gdy tylko brak jest zezwolenia osoby uprawnionej na obcowanie płciowe lub inną czynność seksualną, której to domaga się sprawca. Co istotne owe zezwolenie nie musi być powtarzane przez czas wymuszania niechcianych zachowań seksualnych. Mając na uwadze powyższe należy dojść do konstatacji, iż przestępstwo zgwałcenia to po prostu zmuszenie ofiary do obcowania płciowego za pomocą przemocy, groźby albo podstępu (np. poprzez podanie narkotyku). Aby mówić o obcowaniu płciowym konieczne jest zaangażowanie organów płciowych choćby tylko jednej osoby. W doktrynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, iż podanie narkotyku lub alkoholu innej osobie przed odbyciem z nią stosunku seksualnego może być uznane za podstęp ale tylko wówczas, gdy osoba ta nie zna jego działania. Idąc dalej należy wskazać, przestępstwo z art. 197 kk. jest przestępstwem umyślnym, które może być popełnione jedynie w zamiarze bezpośrednim. Typami kwalifikowanymi omawianego przestępstwa, a więc takimi, które zaostrzają odpowiedzialność karną jest działanie wspólnie z inną osobą lub zgwałcenie wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, rodzeństwa, posługiwanie się niebezpiecznym narzędziem, zgwałcenie osoby ciężarnej albo utrwalenie czynności za pomocą obrazu lub dźwięku, czy też szczególne okrucieństwo sprawcy. Omawiane w niniejszym artykule przestępstwo ścigane jest z urzędu i charakteryzuje się relatywnie zaostrzoną odpowiedzialnością karną.

Art.  197.  Zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej.

§1.  Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

§2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:

  1. wspólnie z inną osobą,
  2. (uchylony),
  3. wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry,
  4. posługując się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działając w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu,
  5. wobec kobiety ciężarnej,
  6. utrwalając obraz lub dźwięk z przebiegu czynu,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

§4. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15 lub sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem lub następstwem tego czynu jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§5. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-4 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karnych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.