tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Postępowanie w sprawach nieletnich.

Sąd Rodzinny interweniuje w sytuacji kiedy nieletni wykazuje objawy demoralizacji lub dopuszcza się czynu karalnego. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich w art. 41 definiuje demoralizację jako naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków odurzających, uprawianie nierządu, włóczęgostwo oraz udział w grupach przestępczych. Występujący stan zaburzonej osobowości przejawia się w negatywnych zrachowaniach. Małoletni w tym stanie jest podatny na wpływ destruktywnego środowiska. Natomiast druga podstawa interwencji sądu rodzinnego, to dopuszczenie się przez małoletniego czynu karalnego, w tym również przestępstwa skarbowego oraz niektórych wykroczeń. Wobec nieletniego, który wykazuje przejawy demoralizacji i nie ukończył 18 lat oraz wobec nieletniego który ukończył lat 13 ale przed ukończeniem lat 17 i dopuścił się czynu karalnego sąd może zastosować środki wychowawcze. Sąd rodzinny może zastosować wobec nieletniego:
  • Upomnienie
  • Zobowiązanie do określonego postępowania (do wykonywania określonych prac, do podjęcia nauki itd.)
  • Ustanowić nadzór rodziców lub opiekuna
  • Ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub społecznej
  • Zastosować nadzór kuratorski
  • Skierować do ośrodka kuratorskiego
  • Orzec zakaz prowadzenia pojazdów
  • Orzec przepadek rzeczy
  • umieścić w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zawodowej rodzinie zastępczej
  • umieścić w zakładzie poprawczym
Warto zwrócić uwagę, iż jeżeli małoletni wykazuje duży stopień demoralizacji oraz charakter czynu i okoliczności przemawiają za tym, sąd rodzinny może orzec wobec małoletniego, który ukończył lat 13 i nie ukończył jeszcze lat 17, umieszczenie w zakładzie poprawczym.
Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Postępowanie w sprawach nieletnich.

Adopcja, przysposobienie dziecka.

Alimenty dla dziecka, alimenty od byłego małżonka.

Najpierw separacja.

Intercyza. Ustroje majątkowe.

Władza rodzicielska.

Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa.

Kontakty z dzieckiem.

Niealimentacja.

KONWENCJA HASKA

Twoje dziecko zostało uprowadzone przez ojca/matkę do innego kraju?